Over de stichting

Wie zijn we?


Wij'deWereld is ontstaan als een initiatief van de Antonius van Paduakerk en is ondergebracht in de stichting Antonius Ontmoet.


Deze stichting heeft - anders dan de kerk - niet een expliciet religieuze signatuur. Wel ontspringt zij vanuit het geloof en vertrouwen dat het om liefde gaat, dat het om deze mooie wereld en mooie mensen gaat. De gedachte is dat we in een stichting meer activiteiten kunnen organiseren voor alle bewoners van buurt en stad, ook als zij niet verbonden willen zijn aan een kerk.


Daarom zijn we blij dat ook een flink aantal vrijwilligers van de stichting geen band heeft met de Antonius van Paduakerk en dat we een bredere groep mensen aanspreken. 


Hierna volgt meer informatie over de doelstellingen van de stichting, de financiën en het bestuur. Tevens  vind je hier de hoofdlijnen van het afgelopen jaar en van het beleidplan voor de komende periode.

Doelstellingen


De doelstellingen van Wij'deWereld - van de stichting Antonius Ontmoet - zijn kort gezegd: ontmoeting en bezinning.

In de statuten van de stichting is het als volgt beschreven:


De stichting stelt zich, met behulp van haar daartoe bestemd vermogen, ten doel een stimulans te geven aan ontmoeting en bezinning. Ontmoeting op lokaal niveau, tussen verschillende mensen in de wijk en de stad, maar ook de ontmoeting tussen mensen uit verschillende culturen op mondiaal niveau.

Vanuit haar streven naar ontmoeting en bezinning wil de stichting bijdragen aan het verwezenlijken van meer concrete publieke waarden, zoals sociale cohesie, individuele ontplooiing, maatschappelijke emancipatie en een solidaire samenleving.


Activiteiten


De activiteiten van het afgelopen jaar zijn weergegeven in dit artikel.


In de komende periode willen we onze activiteiten verder uitbouwen. We denken daarbij onder andere aan bijeenkomsten over/voor:

gezinscommunicatie

ouderen en zingeving

multiculturele communicatie

Bijbelse parabels

Deze activiteiten passen binnen de doelstellingen van de stichting Antonius Ontmoet en zijn opgenomen in ons beleidsplan voor de komende periode. Om ze te realiserenzijn contacten gelegd met mensen die een specifieke deskundigheid op deze thema's.

De laatst genoemde  activitiet vindt plaats in samenwerking met de Antonius van Paduakerk, die in het kader van het 100-jarige bestaan van deze kerk in het voorjaar van 2017 een boek over parabels zal publiceren.


Zie het activiteitenverslag voor meer informatie. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting Antonius Ontmoet bestaat statutair minimaal uit drie leden. Thans wordt het bestuur gevormd door de volgende leden:


Louise (L.M.) Fontein, voorzitter

Tineke (H.J.M.) Meijs, secretaris

Corné (C.J.M.) van Iersel, penningmeester


Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.


Financieel overzicht

De stichting is opgericht per 8 december 2015; het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2016.


Om die reden zijn in 2016 alleen voorlopige cijfers gepubliceerd:


Balans per 1 juli 2016Baten en lasten per 1 juli 2016Balans en overzicht van baten en lasten per 1 juli 2017